Prawo Drukuj

Wykaz przydatnych aktów prawnych - umieszczone są na one na serwerze Sejmu RP - Internetowy System Aktów Prawnych. Do odczytania aktów niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach